www.adegem.net
GIS story

GIS STORY

US / English


Bibliografie

Ameryckx, J., 1959.
Verslag van de excursie in de Vlaamse zandstreek en de polderstreek,
Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies, 28, 2, 311-327.

Ameryckx, J., 1960.
La pédogenèse en Flandre sablonneuse.
Une crono-sequence sur matériaux sableuse. Pedologie, N, I, 124-190.

Ameryckx, J., 1962.
Bodemkaart van België.
Verklarende tekst bij bet kaartblad Maldegem, 24W, pp. 88.

Ameryckx, J., 1964.
De bodemkartering in BeIgië. De aardrijkskunde, 2, 109-116.

Ameryckx, J., 1974.
Een kwarteeuw bodemkartering in België. Extern, III, pp. 14.

Ameryckx, J., 1977.
Bodemkaart van België. Verklarende tekst bij bet kaartblad Oedelem, 38E, pp. 96.

Antrop, M., 1989.
Geografische informatiesystemen een omwenteling in de geografiebeoefening.
De Aardrijkskunde
, 4, 305-342.

Archiefleven, jg. 5, nov. 1998, driemaandelijks, 24 pp.

Bourgeois, J., Meganck, M. en Semey J.,
Voorlopig verslag van de opgravingen te Maldegem-Vliegplein, 1992, 25 blzn.

Bourgeois J., Bungeneers J., Delcourt A. & Rommelaere J.,
Fouilles à Vinderhoute-Molenbrug.Campagne 1985-1986. Occupation mésolithique, habitat du second age du fer et de l'époque romaine., J. Nenquin (éd), Seminarie voor Archeologie, Rijksuniversiteit Gent, 1987, 76 pp. (Scholae Archaeologicae, 8) blz. 7 -13

Bourgeois J., Semey J. & Vanmoerkerke Jan,
Ursel-rapport provisoire des fouilles 1986-1987. Tombelle de l'âge du bronze et monuments avec nécropole de l'âge du fer., J. Nenquin (éd), Seminarie voor Archeologie, Rijksuniversiteit Gent, 1989, 88 pp. (Scholae Archaeologicae, 11) blz. 49 -66

Bungeneers J., Delcourt A. & Rommelaere J.,
Excavations at Ursel (East Flanders). 1985-1986. Prehistoric occupation and roman cemetery., J. Nenquin (éd), Seminarie voor Archeologie, Rijksuniversiteit Gent, 1987, 65 pp. (Scholae Archaeologicae, 7) blz. 7 -12

Daels, l., Verhoeve A.,
Les déformations topographiques de la carte de Ferraris, p 301-310.

Danckaert, L., 1983.
De kaart van België op 1/20.000 door Phillippe Vandermaelen, Varianten en Opmaak.
Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijskundige Studies, pp. 139-156.

De Coninck, F., 1984.
BijIage II. in Raveschot, p., J, Semey en J. Vanmoerkerke.
Circulaire structuren aan de Hoge Weg. Stadsarcheologie, 8. 1, 28-29.

De Leenheer, L. en F. Appelmans, 1957.
Systematisch profielonderzoek van de bodemtypen van het kaartblad Maldegem, 24W. Addendum analyse resultaten en beschrijving. Centrum voor grondonderzoek rijkslandbouwhogeschool, Gent (België).

De Moor, G., 1963.
Bijdrage tot de kennis van de fysische landschapsvorming in Binnen-Vlaanderen. Tijdschr. BeIg. Ver. Aardr. Studies, 35, p. 329-433.

De Moor, G. en I. Heyse, 1978.
De morfologische evolutie van de Vlaamse VaIlei. De aardrijkskunde, 4, p. 343-375.

De Ruyver J, 2000.
Aspecten van de historiek en ananlyse van de methodiek van de oorspronkelijke kadasterkaarten met toepassing op enkele Oost-Vlaamse gemeenten, 84 pp.

De Vos, Achiel & Stockman Luc, 1989.
Meetjeslandse plaatsnamen van vóór 1600. Deel 1. Het ambacht Maldegem. Band 1. Adegem, 92 pp.

Devos, Magda, 1991.
Bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten. Spreidings- en betekenisgeschiedenis. Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en dialectologie Vlaamse Afdeling, 492 pp.

Dewinter, J., Maurice Siot, zonder datum.
De kaart door de eeuwen heen. In: Overzicht van de geschiedenis van de cartografie in België. In: Mercator. Van zeevaarders tot astronauten, pp. 23-41.

Edelman, C.H., 1963.
Bospodzolen en heidepodzolen. Boor en spade, 13.

Edelman, C., 1960.
Podzols forestiers et podzols de bruyère. Pedologie, Gent, X. 2, 229-249.

Heyse, I., 1975.
Bijdrage tot de geomorfologiscbe kennis van bet noordwestelijk dccl van de Vlaamse vallei en haar randgebieden. RUG, Doct. thesis.

Heyse, I.. 1979.
Bijdrage tot de geomorfologische kennis van bet noord-westen van Oost-Vlaanderen (BeIgië). Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, XLI, 155 pp.

Heyse, I., 1981.
De evolutie van de Tardiglaciale dekzandgordel in de Vlaamse vallei. De Aardrijkskunde, 1981/1-2, p. 295-302.

Heyse, I., 1981.
Maldegem-Eekloo, 13/3-4. Geomorfologische kaart van België, 1: 25 000. Nationaal Centrum voor Geomorfologisch Onderzoek (NGI, Brussel).

Langohr, R. en J., Sanders, 1985.
Etude pédologique du site de Darion données préliminaires. Bulletin de la Societe Royale Belge d'Anthropologie et de Prehistoire, Bruxelles, 96, 17-30.

Langohr, R. en M. Pieters, 1986.
Preliminary data about the soils of the Roman site of the Vake (Maldegem - Belgium). 29-39. In: Thoen, H. en N. Vandermoere, 1986. The Roman fortified Site at Maldegem (East Flanders). 1985 Excavation Report Scholae Archaeologicae, 6, RUG.

Langohr, R. en M. Pieters, 1989.
Paysage pédologique des sites archéologiques d'Ursel - Etude de Ia carte des sols de Belgique, 49-62. In Bourgeois, J., J. Semey en J. Van Moerkerke, 1989. Ursel. Rapport provisoire des fouilles 1986-1987. Tombelle de l'age du bronze et monuments avec nécropole de l'age du fer. Scholae Archaeologicae, 11, RUG.

Lemoine-Isabeau Claire, 1988.
La carte de Belgique et l'Institut Cartographique Militaire (Dépôt de la guerre) 1830-1914., Brussel, 332 pp. (= Centrum voor militaire geschiedenis, bijdragen 23)

Lindemans, J., 1952.
Geschiedenis van de landbouw in België. 2 delen, Antwerpen.

Moormann, F. en A., Decrop. 1954.
De belangrijkste bodems in de Zandstreek bij Gent. Pédologie, Gent, IV, 30-43.

Notteboom, Hugo., 1982.
Inventaris van de artikels van Daniël Verstraete verschenen van 1950 tot 1979, In: Vrij Maldegem, jan. 1982, 33 pp.

Scheys, G., 1955.
Bodemkunde en praehistorie. Agricultura. 2de reeks, 4, 493-501.

Scheys,G., 1964.
Podzolvorming belicht door archeologische waarnemingen. Arch. Bel., Brussel, 77, 216-230.

Schmook, Jr., 1958.
Het probleem der afsluitingen en zijn toepassing op de omgeving van Drongen bij Gent. Tijdschr. Belg. Veren. Aardrijksk. Studies, 26.

Tavernier, R., C. Tavernier-Vereecken, 1951.
Le néerlandais << kouter >> dans les regions sableuses des environs de Gand. Third international Congress of Toponymy and Anthroponymy. Brussels, 1949.

Tavernier, R., 1950.
Bodemkartering in België. Verslagen over navorsingen van het I.W.O.N.L., Brussel, nr. 4, 61-72.

Tavernier, R. en J. Ameryckx, 1957.
Le postpodzol en Flandre sablonneuse. Pédologie, Gent, VII, 89-96.

Tavernier, R en R. Marechal, 1958.
Carte des associations de sols de la Belgique. Pédologie, Gent, VIII, 134-182.

Vanbillemont B., 2002,
Implementeren van kaartdocumenten en luchtfoto's in een GIS pakket toegankelijk voor archeologen, 132 pp. Licentiaatsverhandeling.

Vandewalle, A.,
Archivalia betreffende het Sint-Janshospitaal en de medische corporaties te Brugge. In: Sint-Janshospitaal Brugge 1188-1976, Tentoonstellingscatalogus, Brugge, 1976, pp. 31-39.

Van de Vel, A., 1984.
Adegem 1640-1766. Reconstructie van een agrarisch landschap aan de hand van landboeken. Licentiaatsthesis, RUG, Seminarie voor Regionale aardrijkskunde en landschapskunde, 100 blzn.

Van Giffen, A.E., 1941.
De tijd van vorming van hydropodzolen aan de hand van archeologische waarnemingen. Besprekingen van bet heidepodzolprofiel, Groningen.

Vanhoorne, R., 1962.
Datation de podzols fossiles dans les sables éoliens de Belgique. Pédologie, Gent, XII, 2, 154-158.

Van Meirvenne, M., 1991.
Bodem als thematische laag in het LIS. Verhandelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen te Gent, 30, 27-36.

Vanneste, D., 1991.
GIS en cartografisch-analytische mogelijkheden. De Aardrijkskunde, 4, 459-476.

Van Ruymbeke, M. en L. De Leenheer, 1965.
La texture de Ia couche arable en Flandre oriantale. Pédologie, Gent, XV, 3, 255-340.

Verstraete, D., 1942.
Historische geografie van het Maldegemveld vanaf de 17de eeuw., licentiaatsverhandeling, Gent, 1942.

Verstraete, D.,
Oude wegen in het Meetjesland., Appeltjes van het Meetjesland, nr.1, 1949, pp. 49-57.

Verstraete, D.,
Nog over de wegen in het Meetjesland., Appeltjes van het Meetjesland, nr.2, 1950, pp. 13-20.

Vlaamse Landmaatschappij. 1989.
Een gronddatabank en een geografisch informatiesysteem voor Vlaanderen. VLM, Brussel, pp. 121.

 


«    Home    »