Adegemse Hoeven - Maasbone


-
Adegemse Hoeven - Maasbone

MAASBONE

Het is pas sinds de 19e eeuw dat Maasbone bij Adegem hoort. Vandaar dat de geschiedenis van deze hoeve eigenlijk meer een Maldegemse aangelegenheid is. Daar er echter van deze hoeve heel wat gronden en bossen op Adegems grondgebied lagen, meenden we toch enkele gegevens over Maasbone te moeten vermelden.

Reeds in 1429 is er sprake van een « leen ligghende en streckende metten westhende up de zuuthoutstraete, commende met eenen huutloopkine neffens der straete van zuuthoute voorseid » (1).

Gans de omgeving noemde men hier Zuidhoute. Nu nog bestaat de Pot- en Zuidhoutstraat.

De naam Maasbone duikt op op het einde van de 14e eeuw. Toen woonde daar een zekere Thomas Boone, lid van de oude boerenfamilie Boone te Kleit. De afkorting van Thomas is Maas. « Maas Boone » woonde dus op de hoeve langs de Kraailokerkweg en daar hij een rijke boer was, werd zij later volgens zijn naam genoemd (2).

Men treft er echter ook andere spellingen aan: Marsboone op de kaart van Pourbus, « maesbonis » in het landboek van 1641, en in een kerkrekening van 1716: « 400 r. land in marsboone ».

Maasbone


Nog steeds
kronkelt de
Maldegemse Ede
rond Maasbone.

Nog steeds kronkelt de Maldegemse Ede rond Maasbone

Het is dus mogelijk dat de naam afgeleid zou zijn van het Germaanse « mars » + « bôn » = drassig weiland + vlakte (3).

Een der pachters van Maasbone was de op 6 maart 1663 overleden Joos De Vrient. Deze Joos De Vrient was Schepen van het Ambacht Maldegem, een belangrijk figuur dus. Zijn weduwe, Tanneken van Hulle bleef nog een hele poos op de hoeve wonen (4). Als eigenaar troffen we in die periode een zekere « meester Coenraet vander Brugghen » aan (5).

Het land dat Joos De Vriendt bewerkte lag rond de hoeve, deels op het grondgebied van Adegem en deels op Maldegem.

Naast ongeveer 30 gemeten zaailand werden er nog 80 gemeten bos uitgebaat. Op de « Caerte figurative van ’t III Begin in Adeghem » troffen we volgende bossen van het goed aan op Adegem. Die bossen lagen allemaal in het gebied dat begrensd werd door de Onderdijkstraat, de Kraailokerkweg en de Helle.

Het waren: de Vijverkens, de Cleenen Hauwe, den Grooten Hauwe, de Dry Tafelaers, de Vier Lynen, den Boombosch, den Keete Bosch, den Bergh Houck, de Calverbilcken, de Joffrouwbosch, den Zoetendale bosch, den Doorn bosch, d’Olie, de Berghkens, de Terwestucken, d’Helle, en de Cruysmeersch (6).