Adegemse Hoeven - Deisterwal


-
Adegemse Hoeven - Deisterwal

DEISTERWAL

Voor een paar honderd jaar liep er vanaf de Adegemse kerk in noordelijke richting een kerkwegel naar de wijk Celie.

De huidige Canadezenlaan (vroegere Statiestraat) maakte deel uit van deze kerkwegel. Slechts weinigen weten dat deze aloude wegel nu nog bestaat. Hij loopt links van de woning van de heer Edgard Sierens en tot voor een tiental jaren werd er nog druk gebruik van gemaakt : de mensen van Celie en de schoolkinderen, die met de fiets naar Adegem-Centrum kwamen, gebruikten deze wegel dagelijks. Met de opkomst van het massale autoverkeer is de kerkwegel echter totaal in onbruik geraakt.

Van de woning van de heer Sierens loopt « den deijster weghel » in noordelijke richting, komt voorbij de Deisterwal hoeve en eindigt op de « straete ghenaemt Celies plas ».

Van de « bewalde hofstede Deysterwal » bleven de gegevens eerder aan de schaarse kant.

In 1641 (1) was de eigenaar en gebruiker een zekere Van Wambeke Jacques. De « hofplekke » was 390 roeden groot. Vervolgens treffen we Jan Claeijs aan als bewoner. Bernard Moens volgt Jan Claeijs op in 1719. Aernaut Imschoot woonde er in 1728. In de 18e eeuw was het de familie Van de Velde die op Deisterwal woonde. Rond 1736 baatte Carel Van de Velde de hoeve uit. Na zijn overlijden zette zijn weduwe het bedrijf verder. Zij werd geholpen door haar zonen Karel, Bernard, Cornelis en dochter Johanna. Cornelis Dobbelaere en Carel de Jaegher waren er knechten (2).

Deisterwal, op ’n boogscheut van het kanaal
Deisterwal ligt landelijk op ’n boogscheut van het kanaal.


Edgard Sierens met zijn kleinzoon op stap langs de Celiewegel
Edgard Sierens met zijn kleinzoon op stap langs de Celiewegel.

Nadat Cornelis Van de Velde een poosje de hoeve had uitgebaat was het tenslotte broer Bernardus die hem in het begin van de 19e eeuw opvolgde (3).

Bernardus huwde met Sofie Buyck uit Sint-Laureins. Het echtpaar kreeg 8 kinderen: Karel, Sofie, Augusta, Amelie, Camille, Joanna, Felix, Celestine en Edmond (4).

Als pachters treffen we achtereenvolgens volgende personen aan:

Thijs Emiel  
Camiel Van Canneyt 1908-1920
Van Loo 1920
Jules De Roo-Van Canneyt 1925
Cyriel Van Canneyt-Van Hecke 1937
Maurits Lammertijn-Lamote 1939

Huidige bewoners zijn de heer en mevrouw Louis de Roo-Esther Van de Velde, dit sedert 1947.

De omwallingen werden voor een paar jaar opgevuld met afval van de toen nog bestaande Adegemse « vuilniskar » en met afval van de « vellenfabriek » van Eeklo.

Vermelden we nog dat de heer de Roo dijkgraaf is van de Polder van Maldegem, funktie die hij tot eenieders tevredenheid met nauwgezetheid uitoefent (5).

NOTEN

  1. RAG, Adegem, Oud archief 3, Landboek, 3e begin, 119.
  2. GAM, Adegem, Landboek 1765.
  3. RAG, Adegem Modern archief 279/2, Immobilière belasting, Rol der eigenaars, 3 ventose an XIII.
  4. GAM, Adegem, Bevolkingsboeken.
  5. Medegedeeld door Boudewijn de Schepper.