Omtrent Adegem - Catalogus van de tentoonstelling


-
Omtrent Adegem - Catalogus van de tentoonstelling

WEIDE C5
Vroeger heette dit straatje “de Dischwegel”. De gronden daar waren dus waarschijnlijk eigendom van de “dis” of het vroegere armenbestuur van de parochie.

WESTEINDEKE E5
Toponiemen die een richting aanduiden zijn meestal vrij oud. Westeindeke komt van de Germaanse samenstelling “westa + andja” : west + einde. In de 17e eeuw vinden we spellingen als “het westhendeken” en “het west hende straete” (Pachthoek).
Merkwaardig is dat dit Westeindeke in het oosten ligt. Misschien heeft men zich bij het in gebruik nemen van deze naam georiënteerd op het vroeger belangrijke Raverschoot. We vermelden in dit verband dat de huidige Stationsstraat in Eeklo voor 1874 het Oosteindeken heette. Of er een verband tussen de twee bestaat is echter niet bewezen

ZWEPE D12
Ons laatste toponiem brengt ons opnieuw in de onzekerheid. Vooral omdat we geen oude vormen van deze plaatsnamen vonden, wordt een verklaring aanzienlijk bemoeilijkt, zoniet onmogelijk.
Het enige aanknopingspunt vonden we in het Nederlandse Zwiep, in 1059 “Swipe” gespeld. De Vries verklaart bij dit toponiem het volgende :
“Het schijnt wel hetzelfde woord als “zweep” te zijn maar of het nu ook de naam van een oude herberg is, is hoogst onzeker. In het grondwoord ligt de betekenis van “werpen, snel wenden.”
Of deze uitleg ook op de Adegemse Zwepe van toepassing kan zijn laten we buiten beschouwing bij gebrek aan gegevens. Er was daar vroeger wel een herberg “De Zweep”, die misschien zijn naam aan de straat heeft gegeven.

3. Bronvermelding

Volgende werken werden voor de verklaringen geraadpleegd :
A. Carnoy, Origine des noms des communes de Belgique, 1948, 2 dln.
J. De Vries, Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandse plaatsnamen, 1962.
K. De Flou, Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen enz., 1914-1938, 18 dln.
M. Gysseling, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk, en West-Duitsland, 1960, 2 dln.
J. Mansion, Oud-Gentsche Naamkunde, 1924.
J. Mansion, De voornaamste bestanddelen der Vlaamse plaatsnamen, 1935.

68


Adegem kerk

CATALOGUS
VAN DE
TENTOONSTELLING

69