www.adegem net
Adegems Nieuws
Pol Veirman
« Verleden weke

De Weke van Pol Veirman

Facebook

Tienste joirgank - n 500 - 26ste Weke : van den 23sten toe de 29sten juni 2013

[ ARCHIEF ]

Uitzicht : Georgia 12pt (opgemaukt in twie kolommen) | Verdana 10pt (opgemaukt zonder kolommen)
500

Ons 500ste Jubileegazedde !

Ter geleenteid van ons 500ste uitgauve hemme van de weke een specioile jubileegazedde in twie toilen vuer huldere: in 't Oigems (vuer d'echte harte!), en in 't Ollands (vuer dedie die wa minder goed uit de voeten keunen mee ons toilke).

't Oigems en 't Ollands stoin alletwieë min of meer schuene nevest mallekoir vuer 't geval dander amets zoen zijn dien hulder Oigems wa zoen willen opkrieken.

't Spijt ons wel damme hulder nie alle weken azue ne kado keunen doen, moir doirvuern is ter doir toch wel een beetje te veel vertoilwirk an...

't Is in alle geval t'hobben daa van de weke were veel deugd goit hen an hulder gazedde - me ziemme wel wat daa der van peist op FaceBook of in ons boidde !

Guel veel complementen van onsgevieren :
David, Geert, Marnix en Pol.


Redactievergoirije vuer ons 500ste gazedde - vreed bedankt an Noël Ryheul van Camera Obscura vuer de filmkes !


Minder kinders op 't schole of beibaan !

Omdan der van langstom meer kinders en joons zijn dien noir 't scholeken van de Krapuit goin (der zijn doir nui al omtrent 170 kinders ingeschreven) komt de schole in de problemen omdat der te weineg ploitse is vuer de klassen.

Os alleman op zijn wirk is in den buro van den directeur en van 't secretarioit, keunen ze hulder hoist niemer droien of keren.

De meeste scholen hen wel ieverst een kaumerke woirdan d'alderkleinste joons nog een uegske toe keunen doen, moir op de Krapuit moen ze doirvuern in de kleuderklasse zelve een hoeksken inrichten.

T'snoens moen de joons dien in 't schole blijven eten dat in twie keers doen omdat huldere refter te kleine is: al de ploitse woir dat de schole over beschikt is bezet.

't Schepencollege van Maldegem is op d'huegte van dat (hoist) tekort an ploitse in de schole. Ze zijn nen dossier an 't opmauken vuer bei te baan. Moir azue nen dossier keut op 't gemak joiren anslepen. Sommegte scholen doen der meer of tien jaar overe eer dan ze klassen meuen beibaan.

Een tussenoplossije zoe keunen zijn van containerklassen te zedden. Een weke of twieë leen hen der mensen uit de gebuurte van de schole volk van 't schepencollege in en rond de schole zien luepen.

Vrijdagachternoene wois ter een specioile vergoirije van 't schepencollege over 't gemeentelijk patermonie. Het (hoist) tekort an ploitse in 't scholeke van de Krapuit goit doir allichte wel an d'orde geweest zijn.


Hoe goit 't Durp der uitzien in 2050 ?

Hoe goit 't Durp der uitzien in 2050
De studieburo BUUR uit Leuven heet een ontwirp van toekomstvisieplan 2013 -2050 gemaukt vuer 't Durp van Oigem.
De Oigemnoirs hen keure ghad vuer dat ontwirp te bekijken en vuer der huldere zeg over te doen.

In november 2007 -on de mensen van 't hospies verhuisdegen noir 't Woirmhof in Maldegem- stonne 't al vaste dat 't hospies gijngt afgebroken worn. Dat is tebinstemilleteie al een joir of twieë leen gebeurd.

Der is nogal vele geklapt over wat dat der mee de grond van den Openboiren Onderstand in 't Durp gijngt gebeuren.

't Schepencollege beslistege tons van den opdracht vuer 't opmaken van een (klein) structuurplan vuer 't Durp van Oigem wat te verbreen, en van een toekomstvisieplan te loiden mauken vuer guel 't Durp.

Verleden joir in augustus kreegt de studieburo BUUR den opdracht vuer azue een plan vuer 't Durp te mauken.

Der wierd mee dienen buro afgesproken dan de mensen dien in Oigem weunen huldere zeg gijen keunen doen over 't ontwirp.

De studieburo gijngt mee zijn vuerontwirp eest noir 't schepencollege en noir de leden van de gemeenteroid goin, en der tons doirachter mee noir de mensen van Oigem komen.

Op dinsdag 18 juni heet de studieburo zijn ontwirp an de Oigemnoirs geprinseteerd. Der wois moir ne man of tvijfteg die 't de moeite vonne van hulder doirvuerne noir den Huen Pad te verploitsen.

Dedie dien der woiren hen der van geprofeteerd vuer huldere zeg te doen over da plan en vuer hulder gedacht te geven over wat dan ze der geirne zoen an veranderd zien.

STIRKE PUNTEN
Zoewel de schepenen van Openboire wirken Erwin Goethals of de mensen van de studieburo onderstreeptegen da 't hem hier goit over een ontwirp woirin dat der nog niets vaste ligt en dat d' uitvoerije van 't definitief plan een spel van (guele) lanken oissem is.

Vuer eenen van dedie van de studieburo dien da vuerontwirp kwamen prinseteren is Oigem geen onbekend gebied : Jan Haemerlinck heet joirenlank in onze streke geweund.

Binst de prinsetoisse van 't plan verdeeldege de studieburo de zone woirdat 't hem in 't plan over goit in vijf verschillege zones: de Nieë Boine en de zone ten nuerden van de Nieë Boine toe an 't voetbalplein van FC Oigem, de site van Van Landschoots en de zone ten westen van den Huen Pad, rondom de schole, de COO-site en de stikken land dien doir nevenst liggen, en tons nog de zuidkant van 't Durp.

Ze zoen willen een uest-west verbindije mauken (van an 't Canadees kirkof noir Maldegem toe) en een nuerd-zuid verbindije (van 't voetbalplein van FC Oigem toe an 't vliegplein) vuer dedie dien te voete goin en vuer de velos.

In hulder toekomstvisie zijn der in 't meest zuidelijk geleen gedeelte geen huizen vuerzien. Dat is omdat der doir 't meest riske is van overstruemije. Ze peizen van doir onder andere "educatief groen" te zedden.

In d'andere zones goit der wel keunen gebaan worn. In de toekomstvisie is ter geen ploitse nie meer vuer huizen van meer of drei verdiepen.

In de zone van Van Landschoots en de zone ten westen van den Huen Pad willen ze de schuenste buemen bewoiren. In hulder vuerontwirp is ter ploitse vuer 300 huizen.
 

Hoe goit 't Durp der uitzien in 2050
In de drei groepen wierd der zwoir overleid over de goeë en de slechte punten van 't vuerontwirp.

BESPREKIJE
On ze dinsdag binnenkwamen in de Huen Pad kreegt alleman een koirte woirdan ze hulder gedachten over het plan op kosten schrijven. Woirvuern dan der drei verschillege kleuren van koirten woiren wierd al rap duidelijk achter 't eeste deel van de vergoirije.

Tons wieren de 50 man die doir woiren in drei groepen gesplitst vuer te keunen klappen. Het kleur van de koirte dien ze gekreen hoin onze binnenkwamen mauktege de groep uit woirin dan ze ingedeeld wieren. Azue wierd der vuerkomen dan der twie mensen van dezelfste famielde in dezelfste groep terechte kwamen.

De gespreksgroepen wieren geleid van de mensen van den ontwirpburo en van den technischen dienst. Binst dat schepenen Goethals van den enen groep noir den anderen gijngt, mauktegen burgemeester Marleen Van den Bussche en de schepens Frank Sierens en Annelies Lammertyn elk in eenen van de groepen 't verslag op van wat dat der gezeid wierd.

Alleman mocht zijn punten geven an 't vuerontwirp. Der wois ter moir enen die 't plan mee 3/10 nen dikken onvoldoende gauve. De beste gegeven punten wois 9,5 moir de meeste hoin een 7 of een 8 gegeven. Doirachter mochten z'hulder gedachten in de groep smijten en der wierd doir tons over gesproken.

In alle geval wierd der in al de groepen guel serieus geklapt.

VERVOLG
Achter dan ze hoist een uure onder mallekoir geklapt hoin kwamen de drei gespreksgroepen were tegoire.

Binst dan ze deugd hoin van een gloizeke brochten madam den burgemeester en de twee schepens verslag uit van de besprekijen in huldere groep.

Schepenen Goethals heet tons nog ne keer goe gezeid dan d'opmirkijen die gemaukt zijn en de vuerstellen dien gedoin zijn t'huebbe mee de studieburo besproken goin worn.

Hee zeid an alleman danze der moeten op rekenen dat der veel keure op is dat der nie mee al hulder opmirkijen en vuerstellen rekenije keut ghaan worn.


Benefietachternoene
brocht al 11000 euros op

Benefietachternoene brocht al 11000 euros op
't Absoluut huegtepunt van den "Benefiet vuer dedie dan Vergeten" wois t'afgeven van de cheques an professor Christine Van Broeckhoven en an de verteenwordigers van WZC 't Woirmhof en 't RVT Elisabeth.

't Geen dat vande joire begost mee een gedacht van een poir mensen van de wirkgroep diet in 2006 de feeste van de 50 joirige Oigemnoirs organiseerdege, is een evenement geworn dat de mensen toe verre buiten de gemeente angesproken heet.

Achter dan ze in 2006 hulder feeste gorganiseerd hoin, hen ze, mee 't geld dan z'over hoin, d'Oigemse bejoirde in 't Woirmhof ne keer getrekteerd.

Omdat Studio Brussel verleden joir in zijne "Music for Life, nieë stijl", geen geld nie meer vergoird hoit vuer mensen dien beginnen missen, beslistegen Sonja De Waele, Lieve Blondeel, Gothard De Coninck, Linda For, Lieve Lampaert, Dorine De Vlieger, Arlette Van Kerschaever en Patrick De Muer (dien hulder nui "Oigem 1965 vuer dementiezorg en Alzheimeronderzoek" noemen in de ploitse van "Oigem 50") dan ze 't een of 't ander gijen doen.

't Wois de bedoelije dat 't meeste deel van hulder opbrijngste noir 't Alzheimeronderzoek van professor doctor Christine Van Broeckhoven zoe goin. De reste zoet an de dementie afdelijen van 't Woirmhof in Maldegem en 't RVT Elisabeth in Eeklo gegeven worn.

Hoe meer dan de pribberoissies affesseerdegen, hoe grueter dat hulder project wiere. De wirkgroep kost rekenen op een antal mensen dien op den benefietachterniene van de 16sten juni vuer niet vuer pozie, toneel en muziek zorgdegen.

Benefietachternoene brocht al 11000 euros op
Een taumelijk gruet deel van d'opbrijngste, meer of 3000 euro, kwam van de vendiesse van kunstwirk, die binst den benefietachternoene gorganiseerd wierd.

Der stond uek een vendiesse van kunstwirk op 't programma. Tefferente artiesten van binnen en buiten Oigem gauven 61 kunstwirken vuer die vendiesse.

Professor Van Broeckhoven wois gepakt van 't initiatief en ze beloofdege da ze noir den Huen Pad gijng kommen. Ze hoit 't doir wel noir heur goeste, wan z'is ter een ure of twieë gebleven.

Nog vuerdat den benefietachternoene begoste woiren der al verschillege mensen en firma's dien geld gestort hoin op de rekenije van de wirkgroep.

De belangstellije vuer den benefietachternoene zelve gijngt uek verre boven wat dat der verwacht wierd. Alhoewel dat 't doir guel den teid een kommen en goin van mensen woire, zoit de zoile altijd vol.

De schuenste moment van den achternoene wois wel os guel de wirkgroep op 't toneel kwamme vuer cheques uit te delen.

In 't begin van 't joir hoin de leden van de wirkgroep gepeisd dan ze 1000 gijen keunen storten vuer 't Alzheimeronderzoek, moir zondagauvend mochten ze ne cheque van 7000 euros an professor Van Broeckhoven afgeven.

Vuer de verteenwordegers van de WZV 't Woirmhof en 't RVT Elisabeth wois ter ne cheque van 2000 euros. Omdat der zondagachternoene nog altijd moir geld binnen kwamme zoe 't volgens Sonja De Waele goe keunen zijn dat 't bedrag van de giften nog goit vermeederen.

Den dikke proficiat diet de wirkgroep en de meewirkers gekreen heet van Stefaan Standaert, vuerziddere van de Maldegemsen Openboiren Onderstand, hen ze guel zekerst dikke verdiend !


Astrid Van Roosmaelen in de finoile
van de prijskamp verkeersveilegheid

Astrid Van Roosmaelen in de finoile van de prijskamp verkeersveilegheid

Astrid Van Roosmaelen uit Onderdijke wois ene van de vier leerlijen van den Dreisprong in Maldegem diet toe in de finoile gegrocht is van de provinciale prijskamp verkeersveilegheid in 't domein Puyenbroeck in Wachtebeke.

Die wedstrijd wierd gorganiseerd deur de federoile poliesse.

Binst de finoile moest der ne verkeersquiz afgeleid worn moir uek nog nen toer woirin dan der, nevest gevoirlijke kruispunten, uek nog tefferente verkeersplakkoiden zoiden.

Deur een kleine misse kreegt Astrid spijteg genoeg den huefdprijs niet (ne velo).

Astrid kreeg vuer 't geen da ze gedoin hoit de complementen van Geert De Roo, provincieroidslid en schepenen van sport van Maldegem.


Maldegem goit geen riole leien in de Weie

Maldegem goit geen riolen leien in de Weie
Der komt geen riole, gene gracht en geen nieë bestroidije in de Weie. De mensen dien in de Weie weunen blijven d'eienoirs van hulder stroide, moir ze goin in de toekomste zelve moen zorgen vuer den onderhoud

Teen den 13sten juni moest Maldegem 't dossier numero 18 van zijn "Strategisch Plan Afvalwater Maldegem" (SPAM) indienen. In da plan gijng het hem over den aanleg van de riole in de Weie, een gedeelte van de Kallestroide en de Zandakkers.

Omdan de mensen van de Weie eienoire zijn van hulder stroide, moesten ze eest vuer niet afstand doen van dat eiendomsrecht vuer de wirken uit te keunen voeren.

Achter dat de gemeente doir den eeste keer achter gevraugd hoit, hoin der moir een man of vijve de verkloirije getekend woirmee dan ze vuer niet afstand deen van huldere grond.

Binst de vergoirije in den Huen Pad mee de mensen van de Weie hoit de schepenen van Openbare wirken Erwin Goethals hulder nonnekeer gevraugd van die verkloirije te willen ondertekenen.

Der wierd tons doirachter nog ne loisten brief opgestuurd deur de gemeente. Doirin wierd der uitgeleid an de mensen van de Weie dat de nieë riole en de nieë bestroidije diet doir t'huebe mee kwamme, nie kost angeleid worn os ter uek moir enen eienoire nie vuer niet afstand wildege doen van zijn deel van de stroide.

BESLISSIJE
Omdat omtrent den de helt van de mensen van de Weie de verkloirije nie getekend en hen, heet 't Maldegems schepencollege nui uitgemaukt dan ze de Weie uit den dossier 18 van huldere SPAM goin schrepen. Doirdeure worn d'huizen in de Weie nui in 't rued angegeven op de spamkoirte.

Da wilt zeen dat der in die stroide geen riole komt, moir dat elk huis zijn eien installoisse moet hen vuer Individuele Behandelije van 't Afvalwoidere (IBA).

Azue een IBA spel kost ongeveer 7800 euros. Doirvan moen der 1800 euros deur den eienoire van 't huis betoild worn. Den eletriek diet den IBA verbruikt is uek op kosten van den eienoire.

Mee dat de Weie nui uit den dossier 18 geschreept is, keut dienen dossier en uek al d'andere dossiers van 't SPAM vuers afgewerkt worn.

Omdan de mensen van de Weie genen afstand gedoin hen van 't eiendomsrecht van hulder stroide, blijft de Weie ne privoide weg mee een openboir karaktere.

Schepenen Goethals heet ons bevestigd, in 't geval dan der in de toekomste ribberoissies an de Weie moen gedoin worn, dan die ribberoissies deur de mensen van de Weie zelve betoild goin moen worn.


De kinders van de Kolleblomme an 't wirk

De kinders van de Kolleblomme an 't wirk

Vrijdagvuernoene stond der op de koer van de kinders van de Kolleblomme ne verkeerstoer vuer velos opgesteld diet deur eeffraa Hanneore Wieand uitgewirkt wois.

Achter dan de kinders van de tweede en derde kleuderklasse eest te voete en tons mee huldere velo (of mee ne velo van de schole) den toer verkend hoin en nog wat uitleg gekreen hoin over de plakkoiden dien ze teenkwamen, wierd het serieus : den toer wierd ontruimd en de kinders moesten tons den enen achter den anderen guel den toer mauken, binst dan ze gecontroleerd wieren deur d'eeffraa.

De kinders van de Kolleblomme an 't wirk

Omdan de kinders van d'eeste kleuterklasse nog te kleine woiren vuer guel den toer te doen, kreen ze een specioile turnlesse in de speelzoile.

Ze moesten onder andere stijf rechtop luepen. Vuer te zien ofdan ze 't goed deen kreen ze een klein blokske op hulder huefd. Bij dedie dien nie rechte gijen roldege da blokske van hulder huefd.


Maldegem moe zijn huiswirk overdoen !

Binst de ziddije van april steldege de Maldegemse gemeenteroid de leden an van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).

Andere steden en gemeenten doen doir ne minuut of vijve overe, moir Maldegem hoit der hoist twie volle uren vuer nodig.

Bart Van Hulle (Open VLD) hoit binst de gemeenteroid al gezeid da zijn fractie an de gouverneur gijng vraugen van al de stemmijen over de GECORO te verfrommelen.

Der zijn bij de Gouverneur een vijftal klachten binnengekomen over d'anstellije van de leden van de GECORO.

Tebinstemilleteie heet de gouverneur uitgemaukt dat de t'huebestellije van de Maldegemse GECORO nie weddig en is. De gemeente moe guel t'rootje were afluepen.

Da begint mee 't anschrijven van de tefferente organisoissies en belaangroepen dien kandidoiden keunen vuernstellen en dat endigt mee een nie stemmije in de gemeenteroid.
 


Ons 500ste Jubileumnummer !

Naar aanleiding van onze 500ste editie bieden wij u deze week een uitgebreid jubileumnummer in twee verschillende versies aan: Adegems (voor de diehards!) en Nederlands (voor wie wat meer moeite heeft met ons dialect).

De beide talen staan voor zover mogelijk netjes naast mekaar, voor diegenen onder u die hun kennis van de volkstaal gaarne wat bij zouden willen schaven.

Helaas kunnen wij u niet elke week op een dergelijk cadeau vergasten, want daarvoor is er toch weer net iets teveel vertaalwerk aan...

Wij wensen u in ieder geval ook deze week weer veel leesplezier en zien uw reakties met belangstelling tegemoet op onze FaceBook pagina of via e-mail !

Hartelijke groeten van ons allevier :
David, Geert, Marnix en Pol.


Redactieraad voor de 500ste editie - met hartelijke dank aan Noël Ryheul van Camera Obscura voor de videos!


Leerlingenstop of uitbreiden !

Omdat het aantal kleuters en leerlingen dat naar de GBS de Kruipuit komt nog steeds in stijgende lijn gaat (er zijn momenteel ongeveer 170 kinderen ingeschreven) komt de school in klaslokalennood.

Als in het bureau voor de directie en het secretariaat iedereen aanwezig is kan men zich er nog nauwelijks draaien of keren.

Waar de meeste scholen een lokaaltje hebben waar de allerkleinsten nog even een oogje kunnen dicht doen, moet men op de Kruipuit in de kleuterklas zelf een smoefelhoek inrichten.
 

's Middags moeten de leerlingen die in de school blijven eten dat in twee shiften doen omdat hun refter te klein is: alle lokalen waarover de school beschikt zijn bezet.

Het Maldegems schepencollege is op de hoogte van het (bijna) tekort aan lokalen in de school. Er is een dossier in opmaak om bij te bouwen. Een degelijk dossier sleept echter jaren aan. Sommige scholen doen er meer dan tien jaar over voor zij extra klaslokalen mogen bouwen.

Een tussenoplossing kan het plaatsen van containerklassen zijn. Enkele weken terug zagen mensen uit de omgeving van de school leden van het schepencollege in en rond de school lopen.
 

Vrijdagnamiddag was er een speciale bijeenkomst van het schepencollege over het gemeentelijk patrimonium. Het (bijna) lokalengebrek in de GBS op de Kruipuit zal er ongetwijfeld aan bod zijn gekomen.


Hoe ziet Adegem centrum er in 2050 uit ?

HOE ZIET ADEGEM CENTRUM ER IN 2050 UIT ?
Het studiebureau BUUR uit Leuven heeft een ontwerp van toekomstvisieplan 2013 -2050 voor het centrum van Adegem gemaakt. De Adegemnaren hebben de kans gekregen om het ontwerp te bekijken en te bespreken.

Toen in november 2007 de residenten van het Elisabethrusthuis in Adegem naar het Warmhof in Maldegem verhuisden stond het vast het Adegemse rusthuis onder de sloophamer zou verdwijnen. Dat is ondertussen al enkele jaren geleden gebeurd.

Er werden verschillende ballonnetjes opgelaten over wat er met de gronden van het OCMW in Adegem centrum zou gebeuren.

Het schepencollege besloot toen om de opdracht voor het opmaken van een (klein) structuurplan voor Adegem centrum uit te breiden en een toekomstvisieplan te laten maken voor het volledige centrum.

Vorig jaar in augustus kreeg studiebureau BUUR de opdracht om een dergelijk plan voor Adegem centrum op te maken.

Er werd met het studiebureau afgesproken dat de inwoners van Adegem inspraak zouden hebben in het ontwerp.

Met zijn voorontwerp zou het studiebureau eerst naar het schepencollege en de gemeenteraadsleden gaan en daarna naar de bevolking komen.

Op dinsdag 18 juni heeft het studiebureau zijn ontwerp aan de Adegemnaren voorgesteld. Slechts een vijftigtal mensen vonden het de moeite om zich daarvoor naar den Hoogen Pad te verplaatsen.

Zij die er waren hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om op- en aanmerkingen op het plan te maken en voorstellen te doen tot aanpassing aan het plan.

KRACHTLIJNEN
Zowel schepen van Openbare werken Erwin Goethals als de mensen van het studiebureau onderstreepten dat het om een ontwerp gaat waarin nog niets vast ligt en dat de uitvoering van het definitief plan op (zeer) lange termijn moet gezien worden.
 

Voor een van de mensen van het studiebureau die het voorontwerp kwamen voorstellen is Adegem geen onbekend gebied: Jan Haemerlinck heeft jaren in onze regio gewoond.

Tijdens de presentatie van het plan verdeelde het studiebureau de zone waarop het plan betrekking heeft in vijf uitwerkingszones: de N9 en de zone ten noorden van de N9 tot aan de terreinen van FC Adegem, de site Van Landschoot en de zone ten westen van den Hoogen Pad, de schoolomgeving, de OCMW-site en aanpalende gronden en het meest zuidelijk gedeelte van het dorpscentrum.

Zij stellen een oost-west verbinding (vanaf het Canadees kerkhof richting Maldegem) en een noord-zuid verbinding (van het voetvalveld van FC Adegem tot op de Ringbaan) voor voetgangers en fietsers voor.

In hun toekomstvisie is er in het meest zuidelijk gelegen gedeelte geen bebouwing voorzien. Dat is de steek die het meest watergevoelig is. Daar wordt gedacht aan onder meer "educatief groen".

In de andere uitwerkingszones is er mogelijkheid om te bouwen. In de toekomstvisie is er geen ruimte meer voor gebouwen hoger dan drie bouwlagen.

In de uitwerkingszone van de Van Landschoot-site en de zone ten westen van den Hoogen Pad willen zij de belangrijkste bomen behouden. In hun voorontwerp is ruimte voor 300 wooneenheden.

HOE ZIET ADEGEM CENTRUM ER IN 2050 UIT ?
In de drie gespreksgroepen werd uitgebreid overleg gepleegd over de positieve en negatieve punten in het voorontwerp.

BESPREKING
Bij het binnenkomen van de Hoogen Pad afgelopen dinsdag kreeg iedereen een kaart om zijn op- en aanmerkingen op het plan te noteren. Waarom er kaarten in drie verschillende kleuren waren zou na het eerste deel van de vergadering duidelijk worden.

Toen werden de 50 aanwezigen namelijk in drie gespreksgroepen gesplitst. De kleur van de kaart die zij bij het binnenkomen hadden gekregen bepaalde de gespreksgroep waarbij ze werden ingedeeld. Zo werd voorkomen dat twee mensen uit hetzelfde gezin in dezelfde gespreksgroep terecht kwamen.

De gespreksgroepen werden geleid door mensen van het ontwerpbureau en van de technische dienst. Terwijl schepen Goethals zich tussen de drie gespreksgroepen bewoog maakten burgemeester Marleen Van den Bussche en de schepenen Frank Sierens en Annelies Lammertyn elk in een van de groepen het verslag van de gesprekken op.

Iedereen mocht het voorontwerp punten geven. Slechts een van de aanwezigen gaf het plan met zijn 3/10 een ruim onvoldoende. De hoogste score was 9,5 maar de meesten hadden een 7 of 8 voor het plan over. Daarna mochten zij hun opmerkingen in de groep gooien en werden die besproken.

In alle groepen werd op hoog niveau gedebatteerd.

VERVOLG
Nadat zij bijna een uur afzonderlijk hadden overlegd kwamen de drie gespreksgroepen opnieuw samen.

Terwijl zij genoten van een drankje brachten de burgemeester en de twee schepenen verslag uit van de besprekingen in hun groep.

Schepen Goethals herhaalde nog eens dat de gemaakte opmerkingen en gedane voorstellen samen met het studiebureau zullen besproken worden.

Hij wees er de aanwezigen op dat zij er rekening moeten mee houden dat het bijna zeker is dat niet met al hun opmerkingen en voorstellen rekening kan gehouden worden.


Benefietnamiddag
bracht al 11000 € op

BENEFIETNAMIDDAG BRACHT AL 11000 EURO OP
Het absolute hoogtepunt van de "Benefiet voor wie Vergeet" was de overhandiging van de cheques aan professor Christine Van Broeckhoven en aan de vertegenwoordigers van WZC het Warmhof en het RVT Elisabeth.

Wat dit jaar begon als een idee van een paar leden van de werkgroep die in 2006 het feest van de 50 jarige Adegemnaren organiseerde is uitgegroeid tot een evenement dat mensen tot ver buiten onze gemeente heeft aangesproken.

Nadat ze in 2006 hun feest hadden georganiseerd hebben zij, met het geld dat ze over hadden, de Adegemse senioren in het Warmhof getrakteerd.

Omdat Studio Brussel vorig jaar in zijn "Music for Life, nieuwe stijl", geen geld voor dementie meer had ingezameld besloten Sonja De Waele, Lieve Blondeel, Gothard De Coninck, Linda For, Lieve Lampaert, Dorine De Vlieger, Arlette Van Kerschaever en Patrick De Muer (die zich nu "Adegem 1965 voor dementiezorg en Alzheimeronderzoek" noemen in plaats van "Adegem 50") een kleine actie op touw te zetten.
 

Het grootste deel van hun opbrengst zou naar het Alzheimeronderzoek van professor doctor Christine Van Broeckhoven gaan. De rest zou aan de dementie afdelingen van het Warmhof in Maldegem en het RVT Elisabeth in Eeklo geschonken worden.

Naarmate de voorbereiding vorderde werd het project steeds groter. De werkgroep kon rekenen op een aantal mensen die tijdens de benefietnamiddag van 16 juni gratis voor pozie, toneel en muziek zorgden.

BENEFIETNAMIDDAG BRACHT AL 11000 EURO OP
Een niet onbelangrijk deel van de opbrengst, meer dan 3000 euro, kwam van de kunstveiling die tijdens de benefietnamiddag werd georganiseerd.

Er stond ook een kunstveiling op het programma. Verschillende kunstenaars van in en buiten Adegem schonken 61 kunstwerken voor de veiling.

Professor Van Broeckhoven was onder de indruk van het initiatief en beloofde naar den Hoogen Pad te komen. Het ging haar daar blijkbaar goed, want zij is er een paar uren gebleven.

Nog voor het begin van de benefietnamiddag hadden al verschillende mensen en bedrijven geld gestort op de rekening van de werkgroep.

Ook de belangstelling voor de benefietnamiddag overtrof alle verwachtingen. Hoewel het een komen en gaan van mensen was zat de zaal steeds vol.

Het mooiste moment van de namiddag kwam er toen de voltallige werkgroep op het podium kwam en cheques mocht uitdelen.

Hadden de leden van de werkgroep begin dit jaar gerekend dat zij voor het Alzheimeronderzoek 1000 euro zouden kunnen storten, dan mochten zij zondagavond professor Van Broeckhoven een cheque van 7000 euro overhandigen.

Voor de vertegenwoordigers van WZV het Warmhof en RVT Elisabeth was er een cheque van 2000 euro. Omdat er zondagnamiddag nog steeds geld binnen kwam is het volgens Sonja De Waele best mogelijk dat het bedrag van de schenkingen nog verhoogd wordt.

Het dikke proficiat van Maldegems OCMW voorzitter Stefaan Standaert had de werkgroep en zijn medewerkers zeker verdiend.


Astrid Van Roosmaelen finaliste
in wedstrijd verkeersveiligheid

ASTRID VAN ROOSMAELEN FINALISTE IN WEDSTRIJD VERKEERSVEILIGHEID

Astrid Van Roosmaelen uit Onderdijke was een van de vier leerlingen van de Driesprong in Maldegem die tot de finale van de provinciale wedstrijd verkeersveiligheid in het domein Puyenbroeck in Wachtebeke kon doordringen.

Die wedstrijd werd georganiseerd door de federale politie.

Tijdens de finale moest naast een verkeersquiz ook nog een parcours afgelegd worden waarin naast gevaarlijke kruispunten ook verschillende verkeersborden zaten.

Een extra foutje deed Astrid naast de hoofdprijs (een fiets) grijpen.

Astrid werd met haar behaalde resultaat gefeliciteerd door Geert De Roo, provincieraadslid en schepen van Maldegem.
 


Maldegem schrapt riolering in de Weide

MALDEGEM SCHRAPT RIOLERING IN DE WEIDE
Er komt geen riolering, geen gracht en geen nieuw wegdek in de Weide. De inwoners van de Weide blijven eigenaar van hun straat, maar zullen in de toekomst zelf moeten in staan voor haar onderhoud
 

Tegen 13 juni moest Maldegem het dossier 18 van zijn Strategisch Plan Afvalwater Maldegem (PAM) indienen. In dat plan werd de aanleg van de riolering in de Weide, een deel van de Kallestraat en de Zandakkers opgenomen.

Omdat de inwoners van de Weide eigenaar zijn van hun straat, moesten zij eerst gratis afstand doen van het eigendomsrecht om de werken te kunnen uitvoeren.

Na een eerste vraag door het gemeentebestuur hadden slechts een vijftal mensen de verklaring van gratis grondafstand getekend.

Tijdens de informatievergadering in den Hoogen Pad met de inwoners van de Weide had schepen van Openbare werken Erwin Goethals nogmaals opgeroepen om die verklaring te ondertekenen.

Er werd daarna door de gemeente nog een laatste herinnering gestuurd. In die herinnering werd de inwoners van de Weide uitgelegd dat in geval er ook maar een eigenaar geen gratis afstand van zijn deel van de weg deed de nieuwe riolering en het bijhorende nieuwe wegdek niet kon aangelegd worden.
 

BESLISSING
Omdat ongeveer de helft van de inwoners de verklaring niet hebben ondertekend heeft het Maldegemse schepencollege beslist om de Weide uit het dossier 18 van zijn SPAM te lichten. Daardoor worden de huizen in de Weide op de spamkaart nu in het rood aangeduid.

Dat betekent dat er in die straat geen riolering komt, maar dat iedere woning over een eigen installatie voor Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) moet beschikken.

Een dergelijke installatie kost ongeveer 7800 euro. Daarvan moet 1800 euro door de eigenaar van de woning betaald worden. Ook de stroom die de IBA verbruikt valt ten laste van de bewoner.

Doordat de Weide uit het dossier 18 is geschrapt, kan het dossier en ook de andere dossiers van het SPAM verder afgewerkt worden.

Omdat de inwoners van de Weide geen afstand gedaan hebben van het eigendomsrecht van hun straat blijft de Weide een private weg met een openbaar karakter.

Door schepen Goethals werd ons bevestigd dat, als er in de toekomst in de Weide onderhoudswerken moeten uitgevoerd worden, die werken door de inwoners zelf zullen moeten betaald worden.


Kleuters van de Papaver in actie

KLEUTERS VAN DE PAPAVER IN ACTIE

Vrijdagvoormiddag stond op de speelplaats van de kleuters van de Papaver een verkeersparcours voor fietsers opgesteld dat door juffrouw Hanneore Wieand was uitgewerkt.

Nadat de kleuters van de tweede en derde kleuterklas eerst te voet en dan met hun fiets (of een fiets van de school) het parcours hadden verkend en nog extra uitleg hadden gekregen over de verkeersborden die ze tegenkwamen, werd het ernstig : het parcours werd ontruimd en de kleuters moesten daarna een na een het parcours afleggen terwijl ze gecontroleerd werden door de juffrouw.

KLEUTERS VAN DE PAPAVER IN ACTIE

Omdat de kleuters van de eerste kleuterklas nog te klein waren om een gans parcours af te leggen kregen zij een speciale turnles in de speelzaal.

Zij moesten onder meer strak rechtop lopen. Om te zien of ze het goed deden kregen zij een klein blokje op hun hoofd. Bij wie niet rechtop ging rolde het blokje van zijn of haar hoofd.
 


Maldegem moet zijn huiswerk overdoen

Tijdens de gemeenteraad van april duidde de Maldegemse gemeenteraad de leden van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) aan.

Waar andere steden en gemeenten over dat punt een vijftal minuten deden had Maldegem daar bijna 2 uren voor nodig.

Bart Van Hulle (Open VLD) had tijdens de raadszitting al aangekondigd dat zijn fractie de gouverneur zou vragen om alle stemmingen in verband met de GECORO te vernietigen.

Er zijn bij de Gouverneur een vijftal klachten over de aanduiding van de leden van de GECORO binnengekomen.

Ondertussen heeft de gouverneur beslist dat de samenstelling van de Maldegemse GECORO onwettig is. De gemeente moet de procedure volledig opnieuw doorlopen.

Dat begint met het aanschrijven van de verschillende organisaties en belangengroepen die kandidaten kunnen voordragen en eindigt met een nieuwe stemming in de gemeenteraad.


Au gedacht telt ! Zegt wat daa peist over 't nieuws van vande weke :

 
Home
Home