Geen dorp zonder Muziek!

Bijdrage van Hugo Notteboom

Uit : 100 jaar Adegem, Maldegem, Middelburg - Een uitgave van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem 1986.
Artikel hier gepubliceerd met toestemming van de auteur.


De petten (1951)

De Adegemse fanfare : de eerste petten (1951)
Eerste rij: Cyriel Van Daele, Alfons Thijs, Alfons Himschoot, Leon De Laere, Prosper De Lobel, Louis Boels, August De Kesel, René De Pré, Omer Van Landschoot, Alfons Goethals, Karel De Pau, Prosper Van der Jeugt (gedecoreerden).

Tweede rij: Pieter Van den Abeele, Gerard Van Landschoot, Gerard Leire, een zakenvriend van Gerard Van Landschoot, Arthur Blomme, Richard Vermeulen, Jozef De Keyser, Bernard Stockman, Marcel Geirnaert, Prosper Ginneberge, EH. onderpastoor Haes, Dr. Jozef De Prest, Albert De Kesel, Jozef Goethals, Adiel Coopman, Jerome Focquaert, Robert Van Landschoot, Cyriel Coene, Richard De Keyser.

Derde rij: Richard Himschoot, Cyriel Van de Velde, Leon Borgonjon, Albert De Vlieger, Georges Maenhout, Lucien De Lobel, Remi Himschoot, August Himschoot, Julien De Pau, Carlos De Pau, Norbert Van der Jeught, Pieter De Lobel, Wilfried Van der Jeught, Richard Spillebeen.

Bovenste rij: Laurent D'havé, Cyriel Van Daele, Leon Boels, Antoon Van den Abeele, Maurits De Bruyckere, Willy Van de Velde, Triphon Borgonjon, Valeer De Laere, Camiel Van de Gehuchte, Prosper Van Poucke, Etienne De Vlieger, Ernest Boels, Lucien De Backer, Leon De Lobel en Arthur D'havé.


Het ontstaan van de V.V.A.

1. Kunstijver

Om de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Vrienden van Adegem (V.V.A) beter te begrijpen dienen we terug te gaan naar het jaar 1850. In de maand oktober van dat jaar werd immers een zanggenootschap opgericht dat onder de kenspreuk "Kunstijver" de Adegemnaren verblijdde met mooie liederen.

Burgemeester Johannes De Weert werd de eerste voorzitter en dra telde de maatschappij 19 werkende en 28 ereleden. Reeds één jaar na de stichting organiseerde Kunstijver een festival waaraan door heel wat "zanggezelschappen" uit de streek werd deelgenomen.

Rond 1870 ging deze vereniging ter ziele, herrees in 1875, wijdde een vlag in 1877, liet opnieuw verstek gaan om in 1888 nog eens open te bloeien ditmaal onder de kundige leiding van koster Temmerman. De maatschappij noemde zich toen "De Vereenigde Jongelingen van Adeghem".

2. De eerste fanfare.

In 1853 meenden enige leden van Kunstijver dat er best muzikale begeleiding van de liederen mocht zijn: er werd dan ook besloten enige instrumenten aan te schaffen. Het bleef niet bij die paar instrumenten: in enkele maanden tijd ontstond er een echte fanfare. Reeds in 1854 trok het "Adegems muziek" naar een festival te Waarschoot. Deze eerste fanfare was geen lang leven beschoren en na enkele jaren werd er niet meer over gesproken. Toch verdwenen de muziekinstrumenten niet helemaal!

3. Naar de oprichting van "De Verenigde Vrienden"

Pieter De Pré en ook zijn kinderen hadden bijzonder veel aanleg voor muziek. Leopold De Pré bracht het zelfs in 1872 tot dirigent van de fanfare van Ledeberg. Deze fanfare kwam regelmatig met de kermis naar Adegem om er in de boomgaard van de herberg "Het Bollershof" een concert te verzorgen en de liederen van "Kunstijver" artistiek te begeleiden.

Toen Leopold De Pré in 1887 dirigent werd van de fanfare van Gentbrugge én een mooie prijs wegkaapte in Antwerpen én met dat muziek naar Adegem kwam, gingen er meer en meer stemmen op om de fanfare van Adegem opnieuw op te richten.

In 1889 wordt voor het eerst de naam "Verenigde Vrienden van Adegem" gebruikt bij een optreden van het "Zang en Toneelkundig Gezelschap", met aan de piano koster Temmerman. Enkele maanden later werd dan de huidige fanfare gesticht. De precieze maand kennen we niet, maar de stichting moet in het begin van het jaar 1890 zijn geweest, aangezien de maatschappij voor het eerst in het publiek optrad in de processie die in de maand juni rondging.

Op zondag 12 juli 1891, eerste kermisdag, werd reeds een "volkomen muziekfeest" gegeven met onder andere de deelname van de maatschappijen van Maldegem, Sint-Laureins, Sint-Margriete, Aalter. In augustus. 1891 noteren we een optreden te Eeklo, waar een derde plaats werd behaald. In 1892 trokken de muzikanten naar Kleit, samen met het ondertussen omgedoopte koor "Concordia".

4. De "inrichting" van de V.V.A.

Weinig maatschappijen kunnen zeggen dat ze eerst gesticht en ongeveer drie jaar later "ingericht" werden. Dit is nochtans zo voor de V.V.A! In het verslagboek staat dat "Ten jare 1800 dry en negentig in de gemeente Adeghem eene Fanfaremaatschappij is ingericht met name "Vereenigde Vrienden".

Het bestuur bestond uit de heren F. Piessens, voorzitter, Alfons Neyt, ondervoorzitter, Adolf Standaert en pastoor Verhaeghen, erevoorzitters en Charles Goethals en Bernard Verstrynghe als commissieleden. Edmond De Lobel was de eerste schatbewaarder.

5. En verder...

De maatschappij groeide en bloeide: naast het spelen van muziek werd er ook jarenlang toneel gespeeld door de bond "Wij Willen", Er werd aan talrijke festivals deelgenomen en er werden mooie prijzen weggekaapt. Kermissen, vaderlandse plechtigheden, begrafenissen, herdenkingen: de V.V.A. was erbij! Met ups en downs wist de maatschappij te "overleven", werd zelfs met het predicaat koninklijk bedacht in 1968, kortom de V.V.A is even noodzakelijk voor Adegem, zoals de klokken er zijn voor de toren!


De fanfare in 1983

Fanfare De Verenigde Vrienden van Adegem in 1983


De Adegemse muziekantenfamilie van Landschoot
Omer Van Landschoot ontving in 1970, ter gelegenheid van zijn 50-jarig lidmaatschap het ereteken "In Veterani Honorem".
Omer was een van de stuwende krachten van de V.V.A.
Samen met zijn drie zonen Antoine, Georges en Adrien vormde hij een geducht "Klavertjevier" in de maatschappij!

De Adegemse muziekantenfamilie Himschoot
Een ander klavertjevier was de familie Himschoot.
Vader Alfons en zijn drie zonen Remi, Firmin en Albert werden gehuldigd in 1952.

Home Home   |  Geschiedenis Pagina geschiedenis