De jongensschool in Adegem Dorp

Bijdrage van Jozef Dobbelaere

Uit : 100 jaar Adegem, Maldegem, Middelburg - Een uitgave van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem 1986.
Artikel hier gepubliceerd met toestemming van de auteur.


Vroeger werd er hier privaat onderwijs gegeven door schoolmeesters en schoolmeesteressen. Bij het inkijken van oude archieven komt men af en toe een naam tegen. Doorgaans hadden ze nog een tweede beroep zoals koster, landman, enz. De ouders betaalden aan hen rechtstreeks de kosten van het onderwijs. Tot 1874 mag men eigenlijk niet spreken van een jongensschool, want het onderwijs was gemengd. Maar die gemengde school werd later wel de jongensschool.

Een inzicht in het onderwijs in onze gemeente vóór 1800 geeft de "Ordonnantie ende reglement tot directie van de schoolen mitsgaders schoolmeesters en schoolmeesteressen binnen de drie parochiën van het Ambacht Maldeghem, gedecreteerd in den Raede van VIaenderen den 16 february 1713". Daaruit blijkt dat het leren van de catechismus en het geven van een goede opvoeding hoofdzaak waren. Het leren schrijven is facultatief. De school is gemengd. Er is geen leerplicht en bijgevolg wordt er vooral in de winter naar school gegaan en veel minder in de zomer.

In het begin van de 19e eeuw geeft Rose De Zutter (een zuster van een opgeheven klooster) hier samen met twee andere onderwijzeressen les aan jongens en meisjes. De ene onderwijst de Franse taal, de tweede de Vlaamse taal en de derde houdt zich bezig met onderricht van arme kinderen. In 1823, bij de eedaflegging voor de koepokinenting, blijkt dat er in Adegem één schoolmeesteres en drie schoolmeesters zijn: Rose De Zutter, Bernardus Danckaert, Bernardus Claeys en Vincentius De Vuyst.

In 1831 vestigt zich hier Jacobus Bernardus Stoens met het doel een "franschvlaemsch pensionnaat" te stichten. Bij zijn overlijden in 1834 wordt hij opgevolgd door zijn zoon Jacobus Franciscus, 18 jaar oud en zonder diploma.

Volgens de nieuwe schoolwet van 1842 hebben de arme kinderen nu recht op kosteloos onderwijs. Uit een rondvraag blijkt dat de school over de volgende "school meubelen" beschikt: een serie wettige maten en gewichten, drie lessenaars of schrijftafels en 10 letterplankjes. Een lessenaar was wel enkele meters lang.

In 1864 wordt er een nieuwe school gebouwd en dit op de plaats van de huidige jongensschool op het Dorp. Dit was dringend nodig want de oude school (ten westen van de kerk) was slechts 63 m2 groot en moest in de winter 170 en in de zomer 120 leerlingen opvangen. De nieuwe school bestaat in hoofdzaak uit twee lokalen: een voor de jongens en een voor de meisjes. Verder is er een onderwijzerswoning en op de eerste verdieping een kamer voor het secretariaat van de gemeente. Nu vormt de onderwijzerswoning samen met het lokaal voor de meisjes het oud-gemeentehuis van Adegem.

In 1879 komen de Liberalen aan het bewind en vaardigen een nieuwe schoolwet uit, die veel deining veroorzaakt. Voortaan mag er immers geen godsdienstonderricht meer gegeven worden tijdens de normale lesuren, maar alleen er buiten. Dit stuit vooral in Vlaanderen op grote weerstand van de geestelijkheid. In hun opdracht werkt hier ook pastoor G. Christiaens het gemeentelijk onderwijs tegen. Dankzij omhalingen en giften slaagt hij erin een nieuwe vrije jongensschool op te richten in mei 1880. Hoofdonderwijzer Edmond Van Cauwenberghe geeft zijn ontslag in de gemeentelijke jongensschool en wordt onderwijzer in de vrije school. Camiel Verstraete uit Eeklo wordt de nieuwe gemeenteonderwijzer. Maar hij heeft slechts 2 à 3 leerlingen; al de andere jongens gaan naar de vrije school.

Het tij keert in 1884 als de Katholieken de nationale verkiezingen winnen. De nieuwe schoolwet legt nu op dat elke gemeente nog wel één gemeenteschool moet hebben maar dat ze voor de rest vrije scholen mag aannemen. De gemeenteraad beslist de school op de Kruipuit als gemeenteschool te behouden, en de vrije jongens- en meisjesschool op het Dorp aan te nemen. De gouverneur is met dit besluit eerst niet akkoord maar laat in mei 1885 toch zijn goedkeuring geworden. Door deze beslissing werden de scholen op het Dorp vrije scholen en verdween daar het gemeentelijk onderwijs. Nog in 1885 neemt de vrije jongensschool haar intrek in de lokalen van de vroegere gemeenteschool.

In 1902 gaat Edmond Van Cauwenberghe met pensioen en wordt als hoofdonderwijzer vervangen door Gustaaf Boute. Er zijn nu 3 klassen met als onderwijzers G. Boute, Florimond Van Cleemput en Edmond De Baets. Ze hebben resp. 51, 71 en 84 leerlingen. Een vierde klas geleid door meester Jules Lievens komt er in 1904.
In die tijd is de meikever een grote plaag voor de landbouw en de jongens worden ertoe aangezet er zoveel mogelijk te vangen. Meester Boute deelde op 15 juli 1902 het resultaat van die vangst mee aan de kantonnale opziener Van Toortelboom.
We vermelden hier de rangschikking met tussen haakjes het aantal gevangen meikevers: Florent De Laere (690), Richard Haegeman (685), Kamiel Van Haele (575), Jules Crul (560), Alfons Crul (560), André Grootaert (540), Jules Schyvinck (535), Edmond Borgonjon (520), Alfons De Baets (510) en Alois Mercy (350).

In 1914 liep de grote vakantie van 15 augustus tot 1 oktober. Maar op zondag 11 oktober worden de klassen ontruimd om als verblijf te dienen voor de Belgische soldaten. Reeds op 14 oktober maken de Duitse troepen er gebruik van. Dit, samen met gebrek aan brandstoffen, zorgen ervoor dat de school slechts heropent op 1 december. De schade door de oorlog is beperkt: slechts het bord en de deur van de klas van meester E. De Baets zijn doorschoten.

Het onderwijzerskorps ziet er in 1920 als volgt uit, met tussen haakjes het leerjaar en het aantal leerlingen: onderwijzer bestuurder zonder klas Gustaaf Boute, Edmond De Baets (5 en 6 - 3), Kamiel Schelstraete (4-38), Jules Lievens (3-44), Elodie Van den Berghe (2-44) en Coralie Oosterlinck (1-61).

In 1946 worden ook de plannen voor twee nieuwe klaslokalen goedgekeurd. In de jaren '50 worden ze gebruikt voor het 5e, 6e, 7e en 8e studiejaar.

Heden noemt men de jongensschool "Gesubsidieerde Vrije Lagere Jongensschool". De gebouwen en de grond zijn eigendom van de gemeente. De inrichtende macht is een Schoolcomité met als voorzitter de pastoor van Adegem.

Hoofdonderwijzers vanaf 1831
Jacobus Bernardus Stoens 1831-1833
Jacobus Franciscus Stoens 1834-1859
Edmond Van Cauwenberghe 1859-1902
Gustaaf Boute 1902-1931
Edmond De Baets 1931-1938
Germain Boes 1939-1962
Pieter Van Cleemput 1962-1969
Robert Van Vooren 1969-1984
Willem Verstraete 1985-

De eerste klas in 1912.


V.l.n.r. Bovenste rij: 1. Albert Notteboom 2. Achiel Van Kerschaever 3. Hector Van Quathem 4. ... 5. Sylveer Bonne 6. ... 7. Julien Schoors.
Onderste rij: 1. August De Lobel 2. Triphon Verhaeghe 3. Jules De Busschere 4. Karel De Pau 5. Florimond Vervaet 6. Vital De Vuldere 7. René Longueville.

Het is verwonderlijk dat slechts 14 jongens op de foto staan. We mogen echter niet vergeten dat er nog geen leerplicht was. Zo had de jongensschool in die winter 154 leerlingen en in de zomer slechts 107.

De meester is het schoolhoofd Gustaaf Boute. G. Boute was in Adegem geboren op 27.9.1876 en behaalde zijn diploma op 27.6.1895. Na een jaar les gegeven te hebben in Zelzate belandde hij te Adegem op 1.10.1896. Zijn jaarwedde bedroeg 1100 fr. In 1931 ging hij met pensioen.

De tweede klas in 1912.


V.l.n.r. Bovenste rij: 1. Triphon Schyvinck 2. Clement Hermie 3. Prosper Notteboom 4. Vital Notteboom 5. Triphon Borgonjon 6. Cyriel De Busschere 7. Alfons Van de Gehuchte 8. Gerard Loncke.
Tweede rij boven: 1. ... Borgonjon 2. Robert De Lobel 3. Octaaf Boute 4. Kamiel Vervaet 5. Cyriel Van de Kerckhove 6. Achiel Van de Casteele 7. Raymond Steyaert 8. Cyriel Van Leeuwe 9. Cyriel Wille 10. Herman De Wulf 11. ...Cobert.
Derde rij: 1. Prudent De Jaeger 2. Noël Sierens 3. Maurits De Bruyckere 4. Raymond De Reu 5. Albert Van der Jeugt 6. André Lamijns 7. Cyriel Bracke 8. Alois Roets 9. De Geeter 10. Cyriel Van Haele.
Onderste rij: 1. René Coppens 2. Maurits Van de Velde 3. Herman De Clerck 4. ... Cobert 5. Raymond Cockhuyt
6. 0mer Van Landschoot 7. Cyriel De Laere 8. Triphon De Meyere 9. Robert Van Landschoot 10. Camiel Sierens 11. Michel Cobert.

Van de komst van de fotograaf was men ongetwijfeld verwittigd, want iedereen heeft zijn beste kleren aan. Vroeger nam men niet elk jaar een klasfoto. De eerste keer gebeurde dit in 1907, de tweede keer in 1912. Fier poseert hier meester Edmond De Baets met zijn 40 leerlingen (± 1904).

Het onderwijzerskorps rond 1920.


Van links naar rechts bemerken we
Camiel Schelstraete ( 4e studiejaar), Edmond De Baets (5e en 6e studiejaar),
Gustaaf Boute (onderwijzer-bestuurder zonder klas), Jules Lievens (3e studiejaar)
en zittend
Elodie Van den Berghe (2e studiejaar) en Coralie Josepha Oosterlinck (1 ste studiejaar).

C. J. Oosterlinck was afkomstig van Wetteren. Na haar ontslag in 1925 werd ze vervangen door Elza Ginneberge. Kinderen van deze onderwijzers kwamen later ook in het Adegems onderwijs terecht: Robert Schelstraete, Maria De Baets, Juliana en Amanda Lievens.

The Belgian children of Adegem.

Na de eerste wereldoorlog werd de Adegemse bevolking materieel gesteund (o.a. voedselhulp) door de gemeente Wilmington (U.SA). Om de dankbaarheid van de Adegemse kinderen uit te drukken werden in 1919 verschillende dergelijke foto's gemaakt en naar Wilmington opgestuurd.


V.l.n.r. : Bovenaan: 1. ... 2. ... 3. ... 4. Pieter Van den Abeele 5. Richard De Keyser 6. Jozef Lievens 7. Jozef Van Landschoot 8. ... 9. Jozef De Baets.
Tweede rij van boven: 1. Edgard De Rijcke 2. ... Veevaete 3. Aimé D'aubioul 4. ... 5. Albert De Schepper 6. Hilaire De Prest 7. ... 8. Albert Van Landschoot 9....
Derde rij van boven: 1. ... 2. ... 3. ... 4. EstelIa Van den Bossche 5. Wilfried Boute 6. Jozef De Prest 7. Paul Foré 8. ... 9.... Vierde rij: 1. Madeleine Foré 2. Rachel Willemarck 3. Margriet De Baets 4. ... 5. ... 6. Maria Cauwels 7. Elza De Busschere 8. ... 9. Judith De Lobel.
Onderaan: 1. Marcel Grootaert 2. ... 3. Gabriëlle Boels 4. Adrienne De Vlieger 5. Gerarda De Vlieger 6. Christine Tuypens 7. ... 8. Paula Van de Gehuchte 9. Gabriëlle Grootaert

De derde klas in 1932.

De speelplaats is nog niet geplaveid; men speelde dus op de blote grond. De jonge onderwijzer is Camiel Transon, die juist zijn loopbaan gestart is. Hij leeft in onze herinnering als een zachte, beminnelijke meester. Als muziekinstrument bespeelde hij de viool.


De leerlingen (± 1922) zijn van links naar rechts:
Bovenste rij: 1. Florent Van Canneyt 2. Robert Himschoot 3. Lucien Savat 4. Leonard Borgonjon 5. Romaan Foré 6. Georges Van Vooren 7. Jozef Van Poecke 8. Robert Beelaert 9. Gaston De Waele 10. August Pauwels.
Middelste rij: 1. Leon De Lobel 2. Marcel Van Poucke 3. Jules D'havé 4. Julien De Busschere 5. Henri De Schepper 6. Gerard De Rijcke 7. Marcel Verhamme 8. Richard Van Waeyenberghe 9. Sylvère Himschoot.
Onderste rij: 1. Bertrand De Rockere 2. Henri Lammertyn 3. Louis D'havé 4. Edgard Van den Bossche 5. Alois Crul 6. Roger Pieters 7. Henri De Meyere 8. Jules Van Landschoot 9. Marcel Van Vynckt 10. André Lameire.

Het derde leerjaar in 1938.

De onderwijzer is Camiel Transon. Er waren niet minder dan 38 leerlingen, allen rond 1928 geboren.


V.l.n.r. : Bovenste rij: 1. Antoon Hermie 2. Prosper Pollier 3. Roger Pieters 4. Roger Mercy 5. Albert Coppens 6. Valeer De Coeyere 7. Germain Schoors 8. Robert Van Vooren 9. 0mer De Wilde 10. Marcel Vyncke.
Tweede rij: 1. Julien Hertleer 2. Julien De Pau 3. Richard Van Poucke 4. Gerard Crul 5. Remi Van de Casteele 6. Paul Stockman 7. Robert Heyneman 8. Lubin Longueville 9. Firmin Himschoot 10. René Van de Casteele
Derde rij: 1. Robert Van de Gehuchte 2. Robert De Prest 3. Gerard Matthys 4. Robert De Jaeger 5. 0mer De Sutter 6. Robert Van Vooren 7. Adriaan De Laere 8. Noël Bauwens 9. Georges Willemarck 10. Jozef Cauwels.
Onderste rij: 1. André Hertleer 2. Remi Van Waeyenberghe 3. Lionel Pauwels 4. August Grijp 5. Charel Pauwels 6. Lucien Cocquit 7. René Aesaert 8. Medard Lameire.

De derde en vierde klas in 1938.

Het derde en vierde leerjaar zaten in dezelfde klas bestuurd door Camiel Transon.

)
We herkennen van links naar rechts: Bovenste rij: 1. Firmin Houwenhuyze 2. Hubert Van den Bossche 3. Willy Buysse 4. Valeer De Busschere 5. Albert Van de Kerckhove 6. ... 7. Laurent D'havé 8. Jozef De Waele 9. Maurits Hermie.
Tweede rij van boven: 1. ... 2. Daniël Praet 3. Aloïs Mercy 4. Eduard Van den Abeele 5. Jules De Schepper 6. Roger Penny 7. André Verhaeghe 8. Gerard De Meyere 9 Edmond Veirman.
Derde rij: 1. Fernand Herpelinck 2. Hubert Borgonjon 3. Herman Hertleer 4. Richard Wille 5. Willy Ginneberge 6. Remi Himschoot 7. Antoine Van den Abeele 8. Valeer Hermie.
Onderste rij: 1. Roger Lagerwey 2. Herman De Sutter 3. Cyriel Potvliege 4. Raymond De Metsenaere.

Het zesde leerjaar in 1943.

Zo zag een klas er dus uit begin van de jaren veertig. Rond de stevige roodgloeiende kachel kon het best gezellig zijn. In oktober 1942 noteerde meester Pieter Van Cleemput in het aanwezigheidsregister dat de afwezigheden te wijten waren aan mazelen in het gezin, zwakheid (tuberculose) en zweren ("betrapelijk").

)
V.l.n.r. en per bank van voor naar achter.
Linkse bankenrij : 1. Marcel Van Daele en René Van de Casteele 2. Willy Ginneberge en Richard Wille 3. Valeer Hermie 4. Willy Buysse en Maurits Potvliege 5. ... en Firmin Houwenhuyze. Middelste bankenrij : 1. André Aesaert en Robert Van de Velde 2. Herman Dobbelaere en ... 3. Robert Maenhout en Alois Mercy 4. Willy Seynaeve.
Rechtse bankenrij : 1. Cyriel Potvliege en Valeer De Busschere 2. Remi Himschoot en Julien Aesaert 3. Adelin De Love en Valeer De Pau 4. Julien Van de Kerckhove 5. Willy Grootaert 6. René Himschoot.

Pieter Van Cleemput behaalde zijn diploma in juni 1932 te Oostakker. Na les gegeven te hebben in Aalst, Eeklo en Oostwinkel startte hij hier begin januari 1939 en ging met pensioen op 1 september 1969. Hij gaf ook 25 jaar ononderbroken landbouwavondonderwijs (19341959).

Het onderwijzerskorps rond 1945.

Let even op het schoolbord dat ons een idee geeft van wat er toen geleerd werd: de bloem, een rekenvraagstuk, een rekenpuzzle en het trapezium. En als leidraad de spreuk: "Orde leidt tot God".


V.l.n.r.: Bovenaan: Camiel Transon, Albert De Schepper, hoofdonderwijzer Germain Boes, Pieter Van Cleemput, Robert Schelstraete en Elodie Van den Berghe.
Onderaan: Elza Ginneberge, Mevr. A. De Schepper (Paula De Langhe). mevr. G. Boes (Maria Van Praet), mevr. P. Van Cleemput (Yvonne De Smet) en mevr. R. Schelstraete (Hilda Himschoot).

Robert Schelstraete, zoon van de vroegere onderwijzer Camille Schelstraete, vertrok in 1953 naar Congo na hier meer dan 12 jaar les gegeven te hebben. Twintig jaar was hij onderwijzer te Lumumbashi In 1973 kwam hij terug naar België en omwille van zijn pensioen moest hij nog enkele jaren les geven. Tot zijn pensionering was hij in dienst te Zelzate. Nu woont hij te Eeklo.

Het onderwijzerskorps in 1963.


We bemerken van links naar rechts: Camiel Transon, hoofdonderwijzer Pieter Van Cleemput, Robert Van Vooren, Willem Verstraete, Rudolf De Lobel en Albert De Schepper. W. Verstraete en R. De Lobel waren nog maar pas in dienst: ze waren resp. in de plaats gekomen van G. Boes (in 1962) en Elza Ginneberge (in 1960).

Eén van de "anciens" is Albert De Schepper. Na het behalen van zijn diploma in 1937 deed hij 18 maanden legerdienst. Op 7 januari 1939 gaf hij les te Oostwinkel in de plaats van Pieter Van Cleemput. Op 24 augustus 1939 werd hij gemobiliseerd. Juist één jaar later kwam hij terug uit krijgsgevangenschap. In Adegem gaf hij les van begin september 1940 tot zijn pensionering op 1 augustus 1976.

Het 7e en 8e leerjaar in 1953.

In de jaren vijftig begon de democratisering van het secundair onderwijs: vele kinderen verlieten de lagere school nà het zesde studiejaar. Dit verklaart het gering aantal leerlingen. Later zal het 7e en 8e leerjaar zelfs volledig verdwijnen. De onderwijzer is schoolhoofd Germain Boes. Hij gaf hier les van 1927 tot 1962.


V.l.n.r. bovenaan: 1. André Declercq 2. Etienne Basslé 3. Antoine Willems 4. Urbaan Vyncke 5. Triphon De Meyere 6. Albert Notteboom 7. Wilfried Schelstraete 8. Antoine Van de Velde.
Onderaan: 1. Etienne De Bruyckere 2. Marijn Van de Kerckhove 3. Gentiel Sesselle 4. Jozef Van Leeuwe 5. Walter Van Waeyenberghe 6. Johan Standaert.

Het vijfde en zesde leerjaar in 1953.

De onderwijzer is Pieter Van Cleemput.


V.l.n.r. Bovenste rij: 1. Jozef Dobbelaere 2. Firmin De Clercq 3. Wilfried D'hoore 4. Marijn De Vuyst 5. Willy Crul 6. Albert Pollier 7. Camiel Van de Casteele 8. Roger Crul 9. Etienne De Rocker 10. Jan Calsyn 11. André De Baets 12. Piet Calsyn.
Middelste rij: 1. Noël Van den Bossche 2. Etienne Van Vooren 3. Noël Van Basselaere 4. Marijn Claeys 5. Cyriel De Baets 6. Johan Sesselle 7. Daniël De Rocker 8. Noël Sesselle 9. Boudewijn Crul 10. Benoni Van de Casteele 11. Eric Trenson 12. Adelin Crul 13. Godfried Goethals 14. Eric Pauwels.
Zittend: 1. Willy Van Loo 2. Guido De Baets 3. Elie De Coeyere 4. Jozef Van de Casteele 5. Robert Veirman 6. Hugo Notteboom 7. Luc D'havé 8. Freddy Boels 9. Freddy Fevery 10. Wilfried Colpaert 11. Marnix Van de Kerckhove.

Het 6e leerjaar in 1970.


V.l.n.r. Bovenaan: 1. Peter De Lobel 2. Patrick Werbrouck 3. Johan Blondeel 4. Jan Van Vooren 5. Rudi Van den Bossche.
Midden: 1. Marcel De Vlieger 2. Rudi Borgonjon 3. Roland Van den Bossche 4. Dirk De Schepper 5. Hugo Van Landschoot 6. Dirk Schyvinck.
Onderaan: 1. Geert Hertleer 2. Eddy Aesaert 3. Geert Stul 4. Frank Ballegeer 5. Willem De Keyser 6. Eddy Gailliaert. De onderwijzer is schoolhoofd Robert Van Vooren.

Home Home   |  Geschiedenis Pagina geschiedenis