Het archief van de Sint-Adrianusparochie

Het heeft een tijdje geduurd, maar nu is het tijdrovende en geduldige werk eindelijk achter de rug en is het archief van de Adegemse Sint-Adrianusparochie netjes geïnventariseerd. In de archiefkamer in de pastorie staan vier metalen kasten gevuld met archiefdozen, mappen, affiches en voorwerpen, alles samen ongeveer vijftien meter archief dat niet minder dan 825 nummers telt waarvan 112 nummers oud archief van voor 1800. Het is dus een zeer rijk archief met vele interessante en kostbare stukken.

Het werd geklasseerd door Hugo Notteboom, voorzitter van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, op vraag van de Adegemse kerkfabriek en meer in het bijzonder op verzoek van Robert Van Vooren, die terecht meende dat alle documenten nu maar eens netjes geordend dienden te worden om aldus gevrijwaard te blijven voor verlies.

Pastoor Dhooghe verleende zijn volledige medewerking. De documenten werden één na één bekeken en geordend volgens de regels en de voorschriften van het Algemeen Rijksarchief. De 76 pagina's tellende inventaris werd overigens ook op beperkte oplage gedrukt bij het Rijksarchief te Brussel en is ter beschikking tegen de prijs van € 2.50.

Het oudste stuk in het archief dateert van 23 september 1560 en handelt over een uitspraak van de vierschaar van het Ambacht Maldegem over een grondpanding in Balgerhoeke tussen de kerkfabriek en Cornelis De Vlieghere. Het jongste document is het parochieblad van 2005, zodat we kunnen stellen dat er 500 jaar geschiedenis in de pastorie zit.

Het zou ons te ver voeren ook maar een kort overzicht te geven van het hele bestand. Toch vermelden de oude kerk-, armen- en gilderekeningen waarvan de eerste dateert van 1631. Ook worden er tientallen testamenten en huwelijkscontracten bewaard die allemaal op naam worden vermeld, interessant voor familiekundigen.

Verder zijn er de originele tekeningen en schetsen van het koor door kunstenaar Ooghe, verschillende affiches en zelfs een zinkcliché van de heilige Godelieve van juffrouw Tuypens. Ook merkwaardig is de serie moderne kerkrekeningen die ononderbroken doorlopen van 1820 tot 2004.

En nog interessanter zijn de reeks boeken met kanselmededelingen (1822-1967), van bijzonder belang voor het geloofsleven in de 19de en 20ste eeuw. Het mag een wonder heten dat die bewaard bleven.

Langs deze weg doen we een oproep aan alle Adegemnaren die documenten bezitten die van belang zijn voor de geschiedenis van de parochie en die deze documenten willen deponeren in het parochiearchief. Men kan de documenten afgeven op de pastorie, waarna ze geïnventariseerd zullen worden met vermelding van de schenker en aldus bewaard zullen blijven voor de toekomst.

Het archief is, na afspraak met pastoor Dhooghe of met Hugo Notteboom (050 71 29 12), elke eerste dinsdag van de maand te raadplegen van 9.30 tot 12 uur.

Wie een inventaris van het archief wil kan deze komen afhalen bij Hugo Notteboom. Hij kan ook worden opgestuurd, maar dan moet € 4 worden overgeschreven op rekening 063-1101831-43 van Hugo Notteboom, met vermelding: "inventaris".

Home Home   |  Geschiedenis Pagina geschiedenis