Adegemse Hoeven - De Priesteragie Tardoes (11)


-
Adegemse Hoeven - De Priesteragie Tardoes (11)

Huidige pastorij van 1786
Huidige pastorij van 1786.

Het Kapittel van Sint Donaas uit Brugge, een der voornaamste kleinere tiendeheffers, antwoordt:

Mijn Heren !
Niet twijfelende, of het is naer behoorlijcke examinatie dat Ulieden overtuigt zyt vande noodzaeckelijckheyt van een nieuw pastoreel huys binnen de parochie van Adeghem hebben wij geresolveert te consenteren soo wij consenteren mitsdesen in de opbouwinghe van het geproposeerde nieuw huys pastoreel, sulcks in het betrouwen dat Ulieden Edele Heeren als de bezonderste geïnteresseerde, alle mogelijcke sorge ende middelen zult werkstellig maecken opdat het selve ten meeste voordele van de ghemeene thiendeheffers geëxecuteerd worde
blijvende ondertussen met ootmoedich respect

Deken en Capittel van Sinte Donaes
De Pau, secretaris

Daarmee was het « doodvonnis » getekend over de eeuwenoude « priesterage ». De eigendom in de Moerwege werd verpacht en de pastoor kon dra zijn intrek nemen in de nieuwgebouwde pastorij, dicht bij de « plaetse » van Adegem en heel dicht bij de kerk.

Ondanks de - schijnbaar ? - miserabele toestand waarin het huis zich bevond heeft Tardoes ondanks alles toch nog de eeuwen getrotseerd !


Nadat pastoor Alexander Dhoedt als eerste herder de nieuwe pastorij betrok, (rond 1786-1787), werd de eerste leke-bewoner van Tardoes Jooris Grootaert.

Hij woonde er met zijn echtgenote Johanna Verloock en hun vier kinderen: Pieter, Francies, Corneel en Joanna (20). In 1804 (an XIII) behoorde al het land en huizen van de « cure d’adegem » tot de « domaines nationales » en werden als « zwart » goed verkocht (21).

Na Jooris Grootaert treffen we in het midden van vorige eeuw Bernardus Danckaert aan als bewoner van Tardoes. Bernardus was landbouwer en een beetje timmerman, terwijl zijn echtgenote, Sophie Coddens, het beroep van huidevetster uitoefende. Het echtpaar kreeg drie kinderen Désiré, Amélie en Rosalie.

Wille Petrus en Jan Baptist Ryckaert waren er knecht.

Tardoes werd toen als volgt door het kadaster « beschreven » (22):

sectie A : 745 Tuin 0-4-60
  746 Water 0-4-30
  747 Boomgaard 0-4-80
  748 Huis 0-7-30
  749 Tuin 0-7-60
  750 Uitweg 0-3-80

De aanleg van de spoorweg van Eeklo naar Brugge in 1862 schond de omgeving zeer drastisch. Een deel van de omwalling werd toen gedempt terwijl het huis als het ware in een laagte kwam te liggen doordat de spoorweg zo hoog werd gelegd.

Hiermede eindigt eigenlijk ook de bewogen geschiedenis van deze pastorij.

Als laatste bewoners troffen we nog volgende families aan (23)

Buysse ... ... (moet « pyke » geweest zijn in de kerk)
Jules Vanden Bossche-Deliaert
Louis Asaert-Tierentyn Marie
Octaef De Baerdemaecker-Verstrynghe Emma
Cyriel Vlaeminck-Van de Geuchte Bertha
Edgard Mercy-Roesbeke
en tenslotte de huidige bewoners
de familie De Schepper Albert-De Pauw Anna

NOTEN

  1. De Vries J., Etymologisch Woordenboek en Woordenboek der Noord-en Zuid-Nederlandse plaatsnamen.
  2. Parochiearchief Adegem, (PAA) Kerkrekening 34.
  3. F. De Potter en J. Brouckaert, Geschiedenis van de Gemeenten van de Provincie Oost-Vlaanderen, eerste deel, Adegem, blz. 18.
  4. RAG, Adegem, Oud archief 3, Ommeloper 1641.
  5. GAM., Archief Adegem, Landboek 1765.
  6. SAG, Penningcohieren reeks 28, doos 2, bundel 8, 1580.
  7. PAA, 231, Pastorij.