Adegemse Hoeven - Het Goed ter Heiden (Noten)


-
Adegemse Hoeven - Het Goed ter Heiden (Noten)

NOTEN

 1. Kadaster, sectie C, de nummers 728 tot en met 808. (Plan Popp, midden 19e eeuw).
 2. Verstraete Daniel, Het Goed ter Heiden, Vrij Maldegem, 46 (14-11-1954)
 3. Rijksarchief Gent, Adegem Oud Archief 3 bis, Ommeloper 1641, f° 572 r.
 4. RAG, Adegem Oud Archief 3 bis, Ommeloper 1641, f° 585 r.
 5. Stadsarchief Brugge, Oud Archief 518, Lenen Burg van Brugge 1435, f° 213 r.
 6. « Twee viertaelen ende een vierendeel evene »: een zekere hoeveelheid haver.
 7. « ten trauwen en te waerhede en camerlyncghelde »: betekent dat de leenman aan zijn leenheer dient te beloven dat hij hem zal bijstaan in gerechtelijke proceduren. Een « waerhede » is een rechtszitting.
  Kamerlinggeld zou een fooi zijn voor de dienaar van de heer. Of wordt hiermee het feodaal richt bij de verkoop bedoeld ?
  (Met dank aan de heer Roger Moelaert voor deze en andere inlichtingen).
 8. Stadsarchief Gent, Reeks 330/133, f° 62 v. (Met dank aan Achiel De Vos voor het signaleren van deze archiefstukken).
 9. SAG, Gazette van Gend d.d. 18 december 1788, 26 december 1788 en 1 januari 1789.
  • 9 bis. RAG, Adegem, Ommeloper 1641, 20e begin.
 10. Rijksarchief Brugge, Burg van Brugge 60, Lopende zaken 1776-1780.
 11. Kerkgeboden zijn openbare bekendmakingen vanop de kansel of op kerktichel buiten.
 12. Voor de heerlijke rechten zie: Denys Jos, Inleidende nota over de lijst der heerlijkheden in Oost-Vlaanderen, Cultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 1948, eerste band, pag. 165-193.
 13. SAG, reeks 330/133.
 14. Verstraete Daniel, Het Goed ter Heiden, Vrij Maldegem, 46 (14-11-1954)
 15. SAB, Oud Archief 518, Lenen Burg van Brugge 1435.
 16. Wij moeten de heer Roger Vermeulen alsook zijn echtgenote hartelijk danken voor de vele inlichtingen welke zij ons omtrent het Goed ter Heiden wisten te verschaffen, dit tijdens een bezoek op 11 augustus 1980.
 17. RAB, Kaarten Mestdagh 2301.
 18. RAG, Adegem Oud Archief 4: Hoofdynge van elkx gebruyck soo in hemels grootte als gebunderde landen ter prochie van Adeghem conform den nieuwen Prochiebouck ofte Belegerthede van alle landen van diere geformeert ten accurate beleede ende aenwijs vande Persoone hinc inde van weghens de weth geordonneert soo als int hooft vande voornoemde prochie bouck is ganarreert. Welck hoofdynghe is geformeert op den ontbloot van 1766 en 1767.
 19. P.C. Popp, Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique, Commune de Adeghem, Bruges.
 20. Algemeen Rijksarchief, RK 1072.
 21. SAB, Oud Archief 518, Lenen Burg van Brugge 1435, f° 213.
 22. SAG, Reeks 330/30, f° 347 v.
 23. SAG, Reeks 330/42.

 1. SAB, Oud Archief 519, Lenen van de Burg van Brugge, 17e eeuw.
 2. RAB, Burg van Brugge 2, Leenboek 1501, f° 229 r.
 3. RAG, Raad van Vlaanderen 10382.
 4. L. Gilliodts Van Severen. Coutumes du Bourg de Bruges. Brussel 1883, blz. 371.
 5. RAB, Burg van Brugge 2, Leenboek 1501, f° 229 r.
 6. F. De Potter en J. Brouckaert, o.c., pag. 6.
 7. RAB, Burg van Brugge 53, ferie 1787-1793, f° 127 v en volgende.
 8. P.C. Popp. Atlas Cadastraal...
 9. SAG, Penningcohieren reeks 28 doos 2 bundel 8, 1580.
 10. SAG, Reeks 330/113, f° 62 v en 63 r.
 11. F. de Potter en J. Brouckaert, o.c. pag 6.
 12. Parochiearchief Adegem 37, Kerkrekening 1765.
 13. RAG, Ambacht Maldegem 608, Resolutieboek.
 14. RAG, Adegem Nieuw Archief 124. Tableau concernant le nombre, les noms, état, age, profession des habitants de la Commune de Adeghem, le lieu de leur domicile et l'époque de leur entrée sur la dite Commune fait en ventose l'an IV (februari-maart 1796) de la République Française. Nummers 1729 tot 1737.
 15. Gemeentelijk Archief Maldegem, Archief Adegem, Bevolkingsregister 1847, boek II.
 16. GAM, Archief Adegem, Bevolkingsregister 1847-1850. Boek I.
 17. GAM, Archief Adegem, Bevolkingsregister 1891-1900. Boek II.
 18. GAM, Archief Adegem, Bevolkingsregister 1911-1920. Boek IV.
 19. GAM, Archief Adegem, idem.
 20. GAM, Archief Adegem, Bevolkingsregister 1930-1940. Boek V.
 21. RAG, Raad van Vlaanderen 10382.
 22. L. Gilliodts Van Severen, Inventaris des archives de la ville de Bruges 1879-1882. Glossaire Flamand. Brugge 1878.
 23. RAB, Burg van Brugge 53, ferie 1787-1793, f° 127 v en volgende.

Het goed ter heiden